29 Nisan 2007 Tarih, 26507 sayılı Resmi Gazete.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÜREME SAĞLIĞI, TEŞHİS, TEDAVİ, EĞİTİM,
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam
MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSAUM)’nin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı
MADDE 3:(1) Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacı; üreme sağlığı, biyoteknolojisi ve infertilite alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları da içeren epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar araştırmaları ve çalışmaları yapmak, hizmet sunmak, üreme sağlığı, reprodüktif tıp ve infertilite alanlarında uzman, yan dal uzmanı, teknik eleman, biyolog, hemşire, laborant, yardımcı sağlık personeli için kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek ve halk eğitimi yapmak, eğitici eğitimleri düzenlemek ve konu ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılmaktır.
Çalışma alanları 
MADDE 4:(1) Merkezin çalışma alanları şunlardır;
a) Üreme sağlığı, fertilite ve infertilite konularında ve üreme biyoteknoloji ile ilgili her alanda üst düzeyde bilimsel çalışma, araştırma ve projeler yapmak, dünya standartlarında bilimsel data üretmek,
b) İnfertilite ve üreme sağlığı alanlarında yataklı ve yataksız tanı ve tedavi hizmetleri saha araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla her türlü araştırma klinikleri, laboratuvarları ve hizmet merkezleri kurmak ve işletmek,
c) Üreme sağlığı ve üreme biyoteknolojisi konularında Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezleri ile işbirliği yaparak Türkiye için yetişmiş eleman sıkıntısı çekilen tıbbın bu alanlarında hizmetiçi eğitim vererek uzman ve bilim insanlarının bilgi ve becerilerinin artmasına katkıda bulunmak,
ç) İnfertilite ve reprodüktif tıp alanlarında uzman, yan dal uzmanı, teknik eleman, yardımcı sağlık personeli için kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek, konu ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılmak, yurtiçi ve yurtdışında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
d) Özellikle üreme sağlığı ve bu konu ile ilişkili alanlarda yurt sathında halk eğitimi yapmak, bu amaçla Türkiye?deki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özellikle Üniversitenin başta Sürekli Eğitim Merkezi olmak üzere Fakülte, Enstitü ve Merkezleri ile işbirliği içinde çalışmak ve konu ile ilgili eğiticilerin ve uzmanların yetiştirilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurslar, sertifikasyon programları, toplantılar, sempozyum, seminer ve kongreler düzenlemek,
e) Yurtiçi ve yurtdışından üreme sağlığı ve infertilite alanlarında benzeri çalışmalar yapan kurumlarla işbirliği yapmak,
f) Yetkili kurulların verdiği diğer görevleri yapmak,
g) Üreme sağlığı ve infertilite alanlarında kayıt ve izleme birimi kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 5: (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Merkez Kurulu,
b) Yönetim Kurulu,
c) Merkez Müdürü,
ç) Bilimsel Konsey.
Merkez kurulu 
MADDE 6:(1) Merkez Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin aşağıdaki fakülte, enstitü, merkez, anabilim dalları öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur:
a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından iki üye,
b) Üroloji Anabilim Dalından iki üye,
c) Psikiyatri Anabilim Dalından bir üye,
ç) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından bir üye,
d) Nükleer Tıp Anabilim Dalından bir üye,
e) Halk Sağlığı Anabilim Dalından bir üye,
f) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,
g) Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezinden (Tüp bebek) bir üye,
ğ) Eğitim Bilimleri Fakültesinden bir üye,
h) Hukuk Fakültesinden bir üye,
ı) İletişim Fakültesinden bir üye,
i) Veteriner Fakültesinden (Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı veya Dölerme ve Sun?i Tohumlama Anabilim Dalı) bir üye,
j) Biyoteknoloji Enstitüsünden bir üye,
k) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden bir üye.
Merkez kurulunun görevleri ve toplanması 
MADDE 7:(1) Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili olarak görüş bildirmek,
b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,
c) Yönetim Kuruluna dört asil, iki yedek üye seçmek.
(2) Merkez Kurulu yılda en az bir kere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Görüş ve öneriler katılanların salt çoğunluğu ile oluşturulur.
Yönetim kurulu 
MADDE 8:(1) Yönetim Kurulu; Merkez Kurulu tarafından salt çoğunlukla seçilen dört asil üye ile Merkez Müdüründen oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine yedek üyelerden sıra ile görevlendirme yapılır, ikiden fazla Yönetim Kurulu üyesinin süreleri bitmeden ayrılması durumunda sürelerini doldurmak üzere yenileri seçilir.
Yönetim kurulunun görevleri ve toplanması 
MADDE 9:(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin yıllık çalışma planı, araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetlerini hazırlar, gözden geçirir, çalışmaları değerlendirir ve ilgili konularda kararlar alır,
b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan eğitim-öğretim planlarını ve programlarını inceler ve karara bağlar.
(2) Merkez Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla üç ayda bir, gerekli hallerde Merkez Müdürünün çağrısı ile daha sık toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır.
Merkez müdürü 
MADDE 10:(1) Merkez Müdürü; Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla süreyle görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olması amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir müdür yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür Yardımcısı Müdüre altı aya kadar vekalet edebilir.
Merkez müdürünün görevleri 
MADDE 11:(1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır;
a) Merkez ve Yönetim kurullarına başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Merkezin eğitim-öğretim planlarını ve programlarını hazırlamak,
ç) Her yıl sonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili rapor vermek,
d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Bilimsel konsey 
MADDE 12:(1) Bilimsel Konsey; Üniversitenin aşağıdaki fakülte, merkez, anabilim dalları öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur:
a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından üç üye,
b) Üroloji Anabilim Dalından iki üye,
c) Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından bir üye,
ç) Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,
d) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından iki üye,
e) Halk Sağlığı Anabilim Dalından iki üye,
f) Psikiyatri Anabilim Dalından bir üye,
g) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından iki üye,
ğ) Deontoloji Anabilim Dalından bir üye,
h) Genetik Bilim Dalından bir üye,
ı) Endokrinoloji Bilim Dalından bir üye,
i) İmmünoloji Bilim Dalından bir üye,
j) Sağlık Eğitim Fakültesinden iki üye,
k) Eğitim Bilimleri Fakültesinden iki üye,
l) İletişim Fakültesinden bir üye,
m) Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)’den bir üye,
n) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)’den bir üye.
Bilimsel konseyin görevleri 
MADDE 13:(1) Bilimsel Konseyin görevi; Merkez çalışmaları ile ilgili bilimsel danışmanlık yapmak, Merkezin çalışmalarına bilimsel liderlik etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez personeli
MADDE 14:(1) Merkez personeli; Rektörlüğün belirleyeceği kadro yapısı ile görevlendireceği personelden oluşur.
Merkezin çalışma yeri 
MADDE 15:(1) Ankara Üniversitesi birimlerinin yönetimleri ve ilgili diğer kurumların yönetimleri ile yapılacak işbirliğiyle belirlenecek fiziki mekanlar (klinik, poliklinik ve laboratuvarlar ve benzeri) Merkezin çalışma yerini oluşturur.
Üniversitenin diğer birimleri ile ilişkileri 
MADDE 16:(1) Merkezin çalışma yeri, öğrenci ve uzmanlık eğitimine katkı ve öğretiminin uygulama esasları, Ankara Üniversitesi birimleri arasında yapılacak işbirliği ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 17:(1) 23/9/1991 tarihli ve 21000 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Kısırlık Teşhis ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük 
MADDE 18:(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 19:(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.